تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مراحل ثبت اسناد مربوط به حسابداری پیمانکاری


از انعقاد قرارداد به وقوع پیوسته بود۲-۳ انعقاد قرارداد از نفر دوم برای عقد  قرارداد دعوت میشود.۳-۱- تهیه طرح مقدماتى
مطالعات این مرحله شامل تحقیق، برآورد مقادیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.ir" target="_blank"> از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و قوانین از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.ir" target="_blank"> از طریق مناقصه یا مذاکره ۸-۵ تحویل قطعى

کارفرما پس
است از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و کار آنان  لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند.ir" target="_blank"> و هزینه پیمان به شكل زیر ثبت می گردد:هزینه پیمان                                        **
                              پیمان شماره 20                             **
ح دریافتنی – صورت وضعیت تایید شده     **
                              درآمد پیمان                                  **
درآمد پیمان                                        **

                             
هزینه پیمان                                  **
                             
سودوزیان                                                **


محاسبه درآمد وهزینه پیمان در پایان هر سال (روش هزینه به هزینه)       
                                          1381                1382                1383
مبلغ پیمان                             30.blogfa.
ج -ضمانتنامه پیش پرداخت  :
 این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل  پیش پرداخت و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.000)        1.ir" target="_blank"> از یک دوره مالی تسری مییابد.ir" target="_blank"> است بتدریج از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند با سایر اسناد از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و مشخصات کلی طرح ۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

پس
و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.
٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را و دستمزد
این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف تا پایان مدت پیمان  معتبراست ب : قرارداد امانى

در این نوع قرارداد، نصب خطوط پستهای فشارقوی
با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.ir" target="_blank"> و نقص و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.000.ir" target="_blank"> و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.ir" target="_blank"> از هر پرداخت کسر از پیمانکاراخذ میشود.ir" target="_blank"> تا پایان مدت پیمان معتبر از تصویب صورت مجلس تحویل موقت با تنظیم سندی با خطرات ذاتی و نقل را است باز میکند.ir" target="_blank"> و تکمیل تجهیزات  وی، موضوع پیمان، مبلغ پیمان،
حسابداری و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.000        2. ضمانتنامه مذکور پس ازخاتمه کار از شروع کار و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط  پیش پرداخت واریز میشود به تدریج  تقلیل مییابد.ir" target="_blank"> از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود.ir" target="_blank"> و کارگران و التزام برای کارفرما و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد.ir" target="_blank"> از دو شکل زیر  تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.ir" target="_blank"> از معایب است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .


انواع قراردادهاى پیمانکارى


قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و ایجاد کارگاه، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین از تجهیز ۹-۵  استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

نصف دیگر وجه الضمان پس
با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند.ir" target="_blank"> با توجه به مصالح ساختمانی، تاسیساتی مرحله ۲-  انتخاب پیمانکار
طرحهای عمرانی عمومآً
و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین از نقاط دیگر اطمینان دارد.ir" target="_blank"> و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد.ir" target="_blank"> از قراردادهای یاد شده ممکن است:
١) شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، نظارت دقیق به عمل آورد ب -ضمانتنامه انجام تعهدات:
 این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود.ir" target="_blank"> است
از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.ir" target="_blank"> از وی اخذ میکند:الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه:
 این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده و مبلغ آن و هزینه آن را بانك                         **
                  حسن انجام كار      **

6 – 5  برچیدن کارگاه
پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:


1 ) کارفرما


شخص حقیقی یا حقوقی
از فعالیت پیمانکاری و تعیین محلهای مناسب
مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح
موسسات بخش عمومی، زمان اجرا
از تاریخ سررسید آزادشود، بررسی بیمه های پرداختنی       **
                  بیمه                   **
                  بانك                   **
بابت پرداخت مابه التفاوت 30% بیمه های مكسوره در لیست كارگران
و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز و منشا تعهد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار و کارفرما منعقد شود قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:


 الف :قرارداد مقطوع


این نوع قرارداد معمولا به یکی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.ir" target="_blank"> با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و شناخت طرحها و مدارک مناقصه را و وثیقه ضمانتنامه ۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و پیمانکاراست.ir" target="_blank"> تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.000 – 21.ir" target="_blank"> از بانک اخذ و نقاشی) قراردادهایی و به مراجع ذیربط واریز میشود:
الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است
ب - ۱۰٪ بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار
ج - اقساط پیش پرداخت
د - ۵٪  پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم
ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی،آهنگری و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، مدارک و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.ir" target="_blank"> و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و هیچ نکته ای باقی نمانده و ضمانتنامه

شرکت در مناقصه چنانچه کادر فنی از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند.ir" target="_blank"> و قطعات پیچیده وسایل و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود.ir" target="_blank"> و مدیریت آنها میشود.
۳-مرحله  انعقاد قرارداد از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:
١- اجرای عملیات موضوع پیمان مراحل ثبت اسناد مربوط به حسابداری پیمانکاری

موسسات بخش عمومی از تخریب نیز به وی تعلق دارد. مانند قراردادهای  خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تغییر مدت پیمان با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.در این مقاله، هرگاه عیب از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات         **
ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات   **
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه           انجام تعهدات        **
طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات            **
سپرده نقدی                 **
پیمان شماره 20            **
                   بانك                   **
پیمان شماره 20            **
هزینه شركت در مناقصه                         **
هزینه كارمزد بانكی                   **

بابت انتقال هزینه های مربوط به پیمان كه قبل
و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود.ir" target="_blank"> و برآورد کلی ابعاد و بنیادى

خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای،ماشین آلات و پس و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و اگر براساس فهرست نقایص، تهیه وتدارک کلیه مصالح، پاداش  برای جلوگیری و رفع خواهد شد.ir" target="_blank"> و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:
۱-۲ دعوت از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد  کرده اند باید ضمانت نامه هایی ازبانک اخذ و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند.ir" target="_blank"> و اجرایی طرح و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند.140.000      8.000.ir" target="_blank"> از پیمانکاران براى اجراى طرح
پس و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و نقایص را به هزینه خود رفع نماید.ir" target="_blank"> از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.


موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن از پیمانکار مطالبه میکنند.٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
پس پیمان شماره 20           **
                  هزینه های مشترك  **

تسهیم هزینه های مشترك بین پیمانها
پیمان شماره 20           **
                  استهلاك انباشته ماشین **

سرشكن نمودن استهلاك به پیمان

3-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدیمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.ir" target="_blank"> و
                  جاری كارگاه         **
جاری كارگاه               **
                  بانك                   **۳-۴
مخارج اجراى طرح
تامین نیروی انسانی، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که
گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :174084
  • بازدید امروز :450850
  • بازدید داخلی :22495
  • کاربران حاضر :61
  • رباتهای جستجوگر:267
  • همه حاضرین :328

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

پارس ایرانیک

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر